Könyvek

Kiadványainkat a következő címen lehet megrendelni:

Presbiteriánus Kiadó
4033 Debrecen, Kinizsi u. 84/A

Tel.: +36-52-788-206 (UPC)
+36-20-523-2147 (Telenor)

sikomihalygmail.com

 

sproul
1600 Ft

Isten szent… Valószínű, hogy nem sokat tudunk kezdeni sem ezzel a tőmondattal, sem a szentség kissé elvontnak tűnő fogalmával. Ám mindez radikálisan megváltozhat, ha elolvassuk R. C. Sproul immár klasszikusnak számító művét. Szerzőnk egy feledhetetlen lelki utazásra invitál, miközben alaposan, élvezetesen és gyakorlatiasan bontja ki előttünk az Isten szentségéről szóló tanítást. A könyv egy hiánypótló alapmű, amely foglyul ejti az olvasót. Ezt a szerző egyedi megközelítése és stílusa mellett a téma különlegessége is garantálja.

 

 

pink_uj
1 000 Ft

Isten kegyelméből újra az olvasóközönség elé tárhatjuk Arthur Pink korábban már kiadott könyvét. Reméljük, hogy ez a kiadás is sokaknak áldására lesz és az időközben elvégzett javítások megkönnyítik a könyv üzenetének megértését.
Arthur W. Pink könyve, első alkalommal, angol nyelven, 1918-ban jelent meg. Az első kétezer példányt nehezen lehetett eladni, a könyv ellenszenves üzenete miatt. Egy ember, miután elolvasta a könyvet, kijelentette a szerzőnek: „Egyszerűen meg szeretném ölni magát.” – mire Pink így válaszolt – „Ön nem engem akar megölni, hanem Istent!”

 

rogers
500 Ft

A keresztség sákramentumával kapcsolatos kérdések és véleménykülönbségek mind a mai napig sok tekintetben elválasztják egymástól az evangéliumi meggyőződésű keresztyéneket. Mi mégis abban bízunk, hogy ez a könyvecske összehozza az érintett feleket egy alaposabb – és talán sokak számára érdekes megközelítésű – bibliatanulmányozásra. A szerző és mi is úgy gondoljuk, hogy az Isten szavát tisztelő és szerető keresztyének nem utasíthatnak vissza egy ilyen ajánlatot

 

novekedes
 900 Ft

Evangéliumi körökben mindenki egyetért azzal, hogy a keresztyén embernek növekednie kell, hiszen az élet – így a lelki élet – természetes velejárója a fejlődés. Abban viszont már korántsem akkora a konszenzus, hogy a lelki növekedés a kegyelemben pontosan mit is jelent, és miként érhető el.

 

 

 

boice
1 100 Ft

A reformációra való megemlékezés ünnepe minden év októberében reánk köszönt. Félő azonban, hogy az ilyenkor szokásos és bejáratottnak számító általánosságok hangoztatása ellenére, az evangéliumi keresztyének is elsiklanak a lényeg felett. Nem gondolkodnak el mélyebben a következő kérdéseken: Miről szólt a reformáció? Melyek voltak a jelszavai? Melyek voltak azok a tanítások, amelyek egykor megrengették a világot és az egyházat?

 

 

masters
200 Ft

Ez a könyvecske azt mutatja be, hogy a Biblia parancsa alapján a hívők nem támogathatnak és nem lehetnek közösségben olyan „keresztyén” vezetőkkel, akik tagadják az üdvösség biblikus útját. A tévedésektől való elkülönülés nagyon lényeges újszövetségi tanítás, melynek az elhanyagolása sok – egykor tiszta – felekezet (egyház), misszió és bibliaiskola, valamint keresztyén egyetem összeomlásához vezetett szerte a világon. Mégis, sok keresztyén továbbra is figyelmen kívül hagyja az Úr beszédét. A szerző bemutatja, hogy a tévedésektől való szeparáció inkább pozitív mint negatív, és az Ige, az evangélium illetve Krisztus egyházai iránti védelmező szeretetre mutat.

 

adams
700 Ft

E kötet számtalan gyakorlati bibliai tanáccsal látja el az olvasót a Krisztus központú családi élettel, a családtagok közötti kommunikációval, a párválasztással, a gyermekneveléssel és a fegyelmezéssel, a hitetlen házastárssal való együttéléssel és sok más kérdéskörrel kapcsolatban. A lelkipásztorok és keresztyén lelkigondozók is komoly értékre lelhetnek benne éleslátása és a Szentíráshoz való hűsége miatt.

 

 

bennett
ingyenes


Richard Peter Bennett
 élettörténete és bizonyságtétele arról, ahogyan megismerte Isten kegyelmét, és lemondott a római katolikus papi tisztségről, majd kiállt a Római Katolikus Egyházból.

 

A bizonyságtétel itt hallgatható meg.

 

 

 

bennett2
1 000 Ft

Gyakran halljuk manapság – még protestáns teológusok és lelkészek szájából is – hogy a római katolicizmus sokat változott. Különösen a II. Vatikáni zsinat óta. Egyesek ezzel azt sejtetik, lassan már-már alig akadnak teológiai nézetkülönbségek protestánsok és katolikusok között. Vagy ha vannak is, azok abszolút nem jelentősek, és további párbeszédet kell folytatni mielőbbi felszámolásuk érdekében – mondják a szakavatottak. Ezt a célt még evangéliumi protestánsok is olyannyira komolyan gondolják, hogy számos közös nyilatkozatot, ökumenikus chartát írnak alá a római katolicizmus képviselőivel. A mai parttalan ökumenizmus korában ezen fejleményeken és tendenciákon persze nem is kell csodálkozni.

 

bruce
800 Ft


Bruce A. Ray
 könyve egy olyan úton kíván elindítani bennünket, amelyen haladva rendre tisztázhatjuk ezeket a kérdéseket. A szerző – nagyon helyesen – a miért-től vezet bennünket a hogyan fele. Nem lesz könnyű az út, de reménységünk szerint annál tanulságosabb.

 

 

 

booth
1 000 Ft

A reformáció egyházai mindig is azt vallották, hogy a hitre jutott felnőttek mellett szükséges megkeresztelni a hívő(értsd: újjászületett és megtért) szülők gyermekeit, mivel ők is Isten szövetséges népéhez tartoznak. Robert Booth könyvének legfőbb erőssége pontosan ez a biblikus szövetségteológiai megközelítés. Ezért tartjuk könyvét hiánypótló műnek. Őszintén reméljük, hogy Az ígéret gyermekei ígéretes és üdvös olvasmány lesz minden érdeklődő számára!

 

izrael
900 Ft

….néha nehéz ellenállni egy-egy kor bizonyos hatásának, de keresztyénként a Bibliában kell keresnünk kielégítő választ arra, hogy miként vélekedjünk a zsidóságról, és hogyan viszonyuljunk igei módon hozzájuk…

 

 

 

 

kalvin
1 000 Ft

Bár Kálvin nem szorul sem bemutatásra, sem ajánlásra, mégis úgy gondoljuk, szükséges emlékeztetnünk magunkat mindarra, amit képviselt, illetve aktualizálni mindazt, amit ő egykor oly határozottan hirdetett. Az igazi — biblikus értelemben vett — megemlékezés nem lehet csupán intellektuális tevékenység, ez mindig cselekvésre és reformációra kötelez. Valahányszor az Úr a Szentírásban emlékezésre szólította fel az Ő népét, azt reformáló, megújító szándékkal tette. Egy reformátorról pedig különösen illik cselekvő módon megemlékezni.

 

 

jones-150x207
200 Ft

Az „ecclesiola in ecclesia” kérdésének rövid de frappáns – történelmi és teológiai – áttekintését és kiértékelését tartja kezében az olvasó. Egy olyan aktuális, de nem újkeletű ekkléziológiai dilemmát tisztázó írás ez, amely minden bizonnyal hiánypótló a magyar keresztyén irodalomban.

 

 

 

karizmatikusok
900 Ft

… A karizmatikus mozgalom térhódítását elősegítő eszköztárban sok minden található, ami igen vonzó lehet a hitben csecsemőkorú keresztyének előtt. Igen előkelő helyet foglalnak el – és könyvünk kifejezetten erre összpontosít – például az ún. gyógyító szolgálatok. Ez nagyon is érthető és kézenfekvő, hiszen ki ne akarna ma betegségeiből meggyógyulni? És mit meg nem adna az ember az egészségéért?…

 

 

machen
John Gresham Machen
 (1881-1937) presbiteriánus teológus neve nagy valószínűséggel teljesen ismeretlen Magyarországon. Pedig ennek nem kellene így lennie. Hiszen annyira szükséges lenne ismernünk azokat, akik a „bizonyságok mai fellegéhez” (Zsid 12:1) tartoznak. Reméljük, hogy könyvének megjelenése ebben nyújt hathatós segítséget. Látni fogjuk, hogy J. G. Machen nem mindennapi módon teologizál. Egyedi mondanivalójának és stílusának következménye – a kiadó reménysége szerint is – csakis egy lehet: hogy a magyar keresztyén olvasó szívében is az ismeretlenségből egycsapásra a kedvencek közé lépjen.

kate
600 Ft
A Westminsteri Kis- és Nagykáté első magyar nyelvű kiadását tartja kezében az olvasó. Azzal a reménységgel bocsátjuk útjára az angolszász református teológia legismertebb kátéit, hogy sikerül megláttatni az olvasóval azt az igei gazdagságot, amit ezek a hitvallási iratok hordoznak. Bízunk benne, hogy mindenki számára megragadó és egyben elgondolkodtató lesz a káték biblikussága, szókimondó egyenessége, rendszerezett felépítése, valamint számos gyakorlati és kazuisztikus alkalmazása…

 

tripp-149x216
1 000 Ft

Ismét egy újabb könyv a gyereknevelésről? Minek? – kérdezheti az olvasó. Hiszen legalább egy tucatnyi kiadvány jelent meg az elmúlt két évtizedben ebben a témakörben. Lehet-e még újat mondani? Meggyőződésünk, hogy lehet. Pontosabban nem is újat kell mondani – hiszen ezt már sokan megtették eddig is – hanem valami régit. Valami régit, amiről elfeledkeztünk, ami egyébként Írás-szerű, azaz Szentírás-szerű.

 

 

klicka
1 200 Ft

Chris Klicka könyve hiánypótló műnek számít, hiszen elsőként mutatja be az otthonoktatást. Ezzel egy alternatív oktatási modellt kíván felvázolni egy igazán karakteres, intézményesített keresztyén oktatás hiányában. Többek szerint – legalábbis egyelőre – ez látszik az egyetlen jól járható útnak. Lényege, hogy a gyermek oktatása a szülők közvetlen felügyelete alatt a családi otthonban történik. Ennek számos előnye van. Szerzőnk ezeket részletesen kifejti. Mint kiderül, nem új szemléletről és módszerről van szó, hanem egy több évszázadon át használatos modell felelevenítéséről. Erőssége továbbá, hogy működik. Világszerte több országban bevált és elismert oktatási forma. Nem utópisztikus, hanem igenis realisztikus. Hatékonyságát pedig milliók tanúsíthatják.

 

 

spurgeon
900 Ft

Vajon ismerjük-e az igazi Spurgeont? Ismerjük-e Spurgeon teológiáját, biblikus nézeteit, szolgálatának prioritásait, missziói módszereit, lelki tusáit? Tudjuk-e például róla, hogy nem kötött kompromisszumot az igazság kárára? Tisztában vagyunk-e azzal, hogy bizonyos tankérdésekben hogyan vélekedett? Tudjuk-e miért volt kész leginkább lándzsát törni? Úgy vélem, hogy többnyire nem. Ez a könyv többek között – ezeket az elfelejtett szempontokat is hívatott elénk hozni.

 

 

ujegyhaz
200 Ft
Megreformált egyház? „Szép illúzió, valamikor még én is reménykedtem abban, hogy létezik ilyen” – mondják sokan, akik kezükbe veszik ezt az írást. Majd így folytatják: „Hol van az az egyház, amely valóban megreformálódott?” A tapasztalat alapján pedig így válaszolnak:
„Nincs értelme ilyet keresni”. A ma emberének idegen a megreformált egyház gondolata.

 

 

wells
800 Ft

Ez a könyv a lelkedről, annak megmentéséről szól! A Te lelkedről, a Te örök sorsodról! Jézus ezért hív magához! Ne miattunk szánj tehát időt elolvasására! Saját magad miatt fontos ezt megtenned! Hiszen minden embernek elemi érdeke, hogy tisztában legyen az örökkévalóság kérdéseivel. Szóval, saját lelked itt a tét! Itt valóban a lét a tét! Az örök lét! A menny vagy a pokol, az üdvösség vagy a kárhozat! Biztos ismeretek hiányában pedig igen kockázatos állást foglalni ezekben a kérdésekben.

 

westminster
ingyenes

Westminsteri Hitvallást a Westminsteri Zsinaton fogalmazta meg a 151 résztvevő – többségében presbiteriánus – lelkész 1643. június 12. és 1649. február 22. között.
A hitvallás megfogalmazói nem akartak sem többet, sem kevesebbet tanítani annál, amit Isten kijelentett nekik a Szentírásban. Ezért volt a zsinat alapelve az, hogy mindent a Szentírással kell igazolni.
Kedves Olvasó! Vedd tehát a fáradtságot, és vizsgáld meg ezeket a tanításokat a Szentírással a kezedben! Ha pedig Isten Lelke meggyőz arról, hogy ezek megegyeznek az Írással, fogadd szívedbe őket, és engedelmeskedj Istennek!